Årsmøte Morgedal IL

Årsmøte blir på Norsk Skieventyr fredag 31. mars kl. 18.00.

Årsmelding 2016

Årsmelding 2016 kan lesast her.

Saksliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding (vedlegg 1).
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand (Vedlegg 2).
6. Saker

SAK 1: Utskifting av tråkkemaskin

I vinter har det vore mye reperasjon av tråkkemaskina. Det går mykje tid og dugnadslyst med i å halde den maskina vi no har i orden. Styret i Morgedal IL ønskjer å sjå på ulike alternativ for å skifte til ein nyare modell. Styret ber årsmøtet om fullmakt til å arbeide med finansiering og  mogleg bytte av tråkkemaskin. Målet er i finansiere dette gjennom eksterne midlar i størst mogleg grad.

Sak 2. Innkjøp av utsyr til skøytebane

I vinter har idrottslaget hatt ope skøyteis på tjønna. Der har vi blant anna arrangert skøytekarusellar. I å r var vi heldige med lange kalde periodar lite sno. Å halde oppe ein skøytebane framover, med moglegheit til meir sno er arbeidskrevande. Styret har derfor søkt til sparebankstiftinga om midler til innkjkøp av banepreparesingsutsyr. Styret ber årsmøte godkjenne at det kans kjøpast inn baneprepareringsutstyr om det blir positivt svar på søknaden

7. Orientering

a)      Nye løyper Morgedal multiport

7. Fastsette medlemskontingent– forslag om at denne ikke endres i år.
8. Vedta idrettslagets budsjett (Vedlegg 3).
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan/årshjul (vedlegg 4).

10. Foreta følgende valg (vedlegg 5):

a) Leder og nestleder
b) Styremedlem og varamedlem
c) Revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte